Fara     Innehåller: Svavelsyra 40% – 1,35Kg/l

 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

 • Förvaras oåtkomligt för barn.

 • Inandas inte ångor.

 • Tvätta huden grundligt efter användning.

 • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

 • VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

 • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

 • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

 • Förvaras inlåst.

 • Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image