Nevarno     Vsebuje: Žveplova kislina 40% – 1,35Kg/l

 • Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

 • Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

 • Hraniti zunaj dosega otrok.

 • Ne vdihavati hlapov.

 • Po uporabi temeljito umiti kožo.

 • Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

 • PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

 • PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

 • PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

 • Hraniti zaklenjeno.

 • Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image