Nebezpečenstvo  Obsahuje: Kyselina sírová 40% – 1,35Kg/l

 • Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.

 • Nevdychujte pary.

 • Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.

 • Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

 • PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

 • Uchovávajte uzamknuté.

 • Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s pokynmi spoločnosti, ktorá je oprávnená na triedenie nebezpečného odpadu

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image