Niebezpieczeństwo  Zawiera: Kwas siarkowy 40% – 1,35Kg/l

 • Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

 • Chronić przed dziećmi.

 • Nie wdychać par.

 • Dokładnie umyć ciało po użyciu.

 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

 • W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

 • Przechowywać pod zamknięciem.

 • Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i zbiórki odpadów.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image