Fare     Inneholder: Svovelsyre 40% – 1,35Kg/l

 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.

 • Ikke innånd damp.

 • Vask hud grundig etter bruk.

 • Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

 • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

 • VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

 • Oppbevares innelåst.

 • Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image