Gevaar   Bevat: Zwavelzuur 40% – 1,35Kg/l

 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

 • Buiten het bereik van kinderen houden.

 • Damp niet inademen.

 • Na het werken met dit product huid grondig wassen.

 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

 • Achter slot bewaren.

 • Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image