Bīstami     Satur: Sērskābe 40% – 1,35Kg/l

 • Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

 • Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

 • Sargāt no bērniem.

 • Neieelpot izgarojumus.

 • Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt.

 • Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

 • SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.

 • SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

 • NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

 • Glabāt slēgtā veidā.

 • Atbrīvoties no satura/tvertne saskaņā ar apstiprināta [atkritumu] savācēja norādījumiem par atkritumu šķirošanu.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image