Pavojinga     Sudėtyje yra: Sieros rūgštis 40% – 1,35Kg/l

 • Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

 • Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

 • Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

 • Neįkvėpti garų.

 • Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą.

 • Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

 • PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

 • PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

 • PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

 • Laikyti užrakintą.

 • Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image