Veszély    Tartalma: Kénsav 40% – 1,35Kg/l

 • Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

 • Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

 • Gyermekektől elzárva tartandó.

 • A gőzök belélegzése tilos.

 • A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni.

 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő  használata kötelező.

 • HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

 • SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

 • LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

 • Elzárva tárolandó.

 • A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell hulladékba dobni.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image