Ettevaatust     Sisaldab: Väävelhape 40% – 1,35Kg/l

 • Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

 • Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

 • Hoida lastele kättesaamatus kohas.

 • Auru ainet mitte sisse hingata.

 • Pärast käitlemist pesta hoolega käed.

 • Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

 • NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

 • SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

 • ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga

 • Hoida lukustatult.

 • Kõrvaldada sisu/anum vastavuses volitatud kogumisettevõtte sorteerimiseeskirjadega

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image