Fare    Indeholder: Svovlsyre 40% – 1,35Kg/l

 • Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

 • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Indånd ikke damp.

 • Vask huden grundigt efter brug.

 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

 • VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge

 • Opbevares under lås.

 • Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image