Nebezpečí   Obsahuje: Kyselina sírová 40% – 1,35Kg/l

 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Nevdechujte páry.

 • Po manipulaci důkladně omyjte kůži.

 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

 • Skladujte uzamčené.

 • Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem odpadu

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image