Опасно   Съдържа: Сярна киселина 40% – 1,35Kg/l

 • Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

 • При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

 • Да се съхранява извън обсега на деца.

 • Не вдишвайте изпарения.

 • Да се измий кожата старателно след употреба.

 • Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

 • ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

 • ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

 • ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар

 • Да се съхранява под ключ.

 • Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image